star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

TUYỂN SINH

Tiếng Anh Du Lịch

Tiếng Anh Du Lịch

Mã ngành: 7220201 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Văn, Anh 2.Sử, Văn, Anh 3. Văn, Địa, Anh 4. Toán, Lý, Anh 1. Toán, Văn, Anh 2....
Tiếng Anh Biên - Phiên Dịch

Tiếng Anh Biên - Phiên Dịch

Mã ngành: 7220201 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Văn, Anh 2.Sử, Văn, Anh 3. Văn, Địa, Anh 4. Toán, Lý, Anh 1. Toán, Văn, Anh 2. Sử,...
Tiếng Hàn Du lịch

Tiếng Hàn Du lịch

Mã ngành: 7220210 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Văn, Ngoại ngữ 2. Toán, Sinh, Ngoại ngữ 3. Toán, Sử, Ngoại ngữ 4. Toán, Địa, Ngoại ngữ 1....
Tiếng Hàn Biên - Phiên dịch

Tiếng Hàn Biên - Phiên dịch

Mã ngành: 7220210 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Văn, Ngoại ngữ 2. Toán, Sinh, Ngoại ngữ 3. Toán, Sử, Ngoại ngữ 4. Toán, Địa, Ngoại ngữ 1....
Tiếng Trung Biên Phiên Dịch

Tiếng Trung Biên Phiên Dịch

Mã ngành: 7220204 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Văn, Ngoại ngữ 2. Toán, Sử, Ngoại ngữ 3. Văn, Sử, Ngoại ngữ 4. Văn, Địa, Ngoại ngữ 1....
Tiếng Trung Du Lịch

Tiếng Trung Du Lịch

Mã ngành: 7220204 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Văn, Ngoại ngữ 2. Toán, Sử, Ngoại ngữ 3. Văn, Sử, Ngoại ngữ 4. Văn, Địa, Ngoại ngữ 1....
Tiếng Nhật du lịch

Tiếng Nhật du lịch

* Ngôn ngữ Nhật (Mã ngành: 7220209; Mã chuyên ngành: 704) + Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Anh/Văn, Toán Anh/Văn, Sử, Anh/Văn, Địa, Anh. + Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Anh/Văn, Toán Anh/Văn, Sử, Anh/Văn, Địa, Anh....
Tiếng Nhật Biên Phiên Dịch

Tiếng Nhật Biên Phiên Dịch

* Ngôn ngữ Nhật (Mã ngành: 7220209; Mã chuyên ngành: 704) + Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Anh/Văn, Toán Anh/Văn, Sử, Anh/Văn, Địa, Anh. + Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Anh/Văn, Toán Anh/Văn, Sử, Anh/Văn, Địa, Anh....