star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Tiếng Anh

Tiếng Anh Du lịch

Tiếng Anh Du lịch

1. Mục tiêu chung - Đào tạo Cử nhân tiếng Anh chuyên ngành Anh văn du lịch có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong...
Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

1. Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt...