star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Tiếng Hàn

Ngôn ngữ Hàn Quốc: Cơ hội làm việc trong doanh nghiệp quốc tế

Ngôn ngữ Hàn Quốc: Cơ hội làm việc trong doanh nghiệp quốc tế

26/01/2021
Mối quan hệ hợp tác về kinh tế, xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã mở ra nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực thành thạo tiếng Hàn cho các công ty và doanh nghiệp