star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Tiếng Trung

Tiếng Trung Du Lịch

Tiếng Trung Du Lịch

1. Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo Tiếng Trung Du lịch nhằm đào tạo ra những cử nhân tiếng Trung có các khả năng sau: Có kiến thức chung...
Tiếng Trung Biên - Phiên Dịch

Tiếng Trung Biên - Phiên Dịch

1. Mục tiêu đào tạo Sau khi hoàn thành chương trình học Tiếng Trung Biên - Phiên dịch, sinh viên được trang bị những kiến thức sau: Có kiến thức...