star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sứ mạng và Tầm nhìn


SỨ MẠNG:
Giáo dục và đào tạo đội ngũ cán bộ ngoại ngữ giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, có nhiệt huyết và sáng tạo trong mọi công việc mà xã hội yêu cầu; có khả năng đi sâu nghiên cứu một số vấn đề về lý thuyết ngôn ngữ, văn hóa, văn minh để trở thành những cán bộ ngành văn hóa, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại và hội nhập toàn cầu của đất nước.

TẦM NHÌN:
Phấn đấu trở thành một trường đại học đào tạo một số ngành ngoại ngữ chính như Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật ở cả 3 cấp độ: Tiến sĩ, Thạc sĩ, và Cử nhân.
Cung cấp các loại hình giảng dạy có hiệu quả đáp ứng mọi yêu cầu và biến động của xã hội như: giảng dạy trực tiếp, giảng dạy trực tiếp kết hợp với trực tuyến và giảng dạy hoàn toàn trực tuyến.