star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Cơ hội việc làm


Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành biên phiên dịch tiếng Nhật có thể làm việc trong những lĩnh vực có sử dụng tiếng Nhật như:

- Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức kinh tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài với vai trò biên phiên dịch, gặp gỡ, đàm phán, tiếp xúc song phương…

- Làm biên phiên dịch tiếng Nhật tại các công ty trung tâm dịch thuật, các công ty của Nhật Bản hay có vốn đầu tư, hợp tác với Nhật…

- Giảng dạy tiếng Nhật cho người Việt, hoặc giảng dạy tiếng Việt cho người Nhật.

- Có khả năng nghiên cứu, trở thành chuyên gia ngôn ngữ Nhật và học lên trình độ sau đại học để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu.